GAZIJE TEWHIDA - PONOS UMMETA

La ilahe illAllah, Muhammedun resulullah

01.07.2013.

Ispravno vjerovanje obaveza svakog muslimana, autori i knjige ehlu sunneta wel džemata

  photo beautiful-image-680-2_zps18a945da.jpg


Sva hvala Allahu, neka je blagoslov i mir na Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i sve drugove.

Zaista, vjerovanje sljedbenika suneta i džemata je jedina ispravna vjera i obaveza je svih muslimana da u nju vjeruju, zato što je to vjerovanje Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, njegovih plemenitih drugova, Allah je sa njima zadovoljan. Ko bude vjerovao u suprotno izlozio je sebe žestokoj kazni, preziru i srdžbi Allahovoj.

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, o skupinama koje će se pojaviti u njegovom umetu, njihov broj će biti sedamdeset tri skupine: "Sve će u vatru osim jedne, a to je džemat." Hadis prenosi Imam Ahmed i Ebu Davud od Muavije, i prenosi ga Ibni Madže i Ibni ebi Asim od Enesa.

Allahov Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem je opisao skupinu koja će se spasiti vatre riječima: "To su oni koji su na ovome na čemu sam ja i moji drugovi." Hadis prenosi El Adžurri u "Eš-šeri'ah" od Abdullaha ibni Amra i Taberani u "Es-sagiru" i "El Evsatu" od Enesa ibni Malika.

Ovo je pravilo po kojem se vladaju sljedbenici suneta i džemata: Čvrsto pridržavanje suneta Allahovog Poslanika salallahu alejhi ve sellem, i njegovih ispravnih halifa. Za njega se drže čvrsto kutnjacima i zato su spašena skupina. Spašeni od vatre na Sudnjem danu i spašeni novotarija na ovom svijetu.

Oni su i potpomognuta skupina zbog riječi Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem: "Neprestano će skupina iz mog umeta biti dominantna sve dok im ne dođe Allahova odredba a oni su i dalje dominantni." Hadis prenose autori dva "Sahiha" od Mugire ibni Šu'be.

"Dominantna" ovdje znači potpomognuta od Allaha. Rekao je Uzvišeni: "Pa smo mi one koji su povjerovali protiv njihovih neprijatelja osnažili, pa su postali pobjednici." (Essaff, 14)

I rekao je Uzvišeni: "Zaista će naša vojska pobjediti." (Essafat, 137)

Pobjediće  sabljom i snagom i  dokazima i činjenicama.

Oni su jedina skupina i zbog toga se zovu  džemat (skupina). Rekao je  Uzvišeni: "A šta je poslije istine osim zabluda." (Junus, 32.)

Oni nemaju drugog imena osim Islama i Suneta ili imena koje ukazuje na ove dvije riječi, kao što kaže Imam Malik: "Ehli sunet nemaju drugog nadimka po kome se poznaju, a ne kao džehmije ili kaderije ili rafidije.“

Imam Malik, Allah mu se smilovao, je upitan o ehli sunetu pa je rekao: "Nemaju drugog imena osim suneta." Znači ehli sunet nemaju drugog imena koje im se pripisuje osim njega.

U mnogobrojnim dijelima skupine najvećih učenjaka su pojašnjavali vjerovanje sljedbenika suneta potvrđujući i pojašnjavajući njegove dokaze i komentarišući ga. Kako su  napisana zasebna djela tako je vjerovanje spominjano u sklopu nekih drugih djela. Neka djela su nazvana "Essuneh" odnosno vjerovanje sljedbenika i njihov broj prelazi 250 dijela.

Od tih dijela su: "Essuneh" Ibni ebi Šejbeh,  "Essuneh" Ahmed ibni Hambel,  "Essuneh" Ibni ebi Asim,  "Essuneh" Abdullah ibni Ahmed,  "Essuneh" El Hallal,  "Essuneh" Ahmed ibni el Furat ebu Mes'ud Errazi,  "Essuneh" Esed ibni Musa, "Essuneh" Ibni El Kasim učenik Malikov,  "Essuneh" Muhamed ibni Selam ElBikendi, "Essifat ve redu ala el džehmijeh" Nu'ajm ibni Hamad.

"Essuneh" El Esrem, "Essuneh" Harb bin Isma'il El Keremani, "Essuneh" Ibni ebi Hatim, "Essuneh" Ibni ebi Dunja, "Essuneh" i "Ettebsiru fi me'alimiddini" Ibni Džerir Ettaberi, "Essuneh" Ettaberani, "Essuneh" Ebu Eššejh el Asbahani, "Essuneh" Ebu el Kasim Ellalekai, "Essuneh" Muhamed bin Nasr el Mervezi.

"Akidetu selefi ashabil hadisi" Essabuni, "El Ibaneh" Ibni El Bettah, "Ettevhid" Ibni Huzejmeh, "Ettevhid" Ibni Mendeh, "El Iman"  Ibni ebi Šejbeh, "El Iman" Ebu 'Ubejd el Kasim bin Selam, "Šerh mezahibi ehli suneeh" Ibni Šahin, "Essuneh" čiji je potpuni naziv "El hudžetu fi bejani el mehadžeti ve šerhu akideti ehli essunneh" Ebu el Kasim Ettejmi el Asbehani.

"Usulu essuneh" Ebu Abdullah ibni ebi Zemenin, "Eššeri'ah" El Adžiri, "I'tiqadu ehli essuneh" Ebu Bekr El Ismaili, "Essuneh" El Berbehari, "El Iman" Ibni Mendeh, "El Iman" El Adeni, "El Aršu"  Ibni ebi Šejbeh, "El Qaderu" Ibni Vehb, "El Qaderu" Ebu Davud, "Erru'jeh" i "Essifat" i "Ennuzul" Ed Darekutni, "Risaletu sidžije ila ehli zebid" Ebu Nasr Es Sidžijj, "Dževabu ehli Dimešk fi essifat" El Hatib el Bagdadi, "Essuneh" Ebu Ahmed el Asbahani poznat kao El 'Assal,  "Essuneh" Ja'kub El Fesevi,  "Essuneh" El Kasab, "Usulu essuneh" Ebu Bekr Abdullah bin Ez Zubejr el Humejdi,  "Essuneh"  Hanbel bin Ishak, "El Usul Ebu Amr Ettalemenki i puno puno drugih.

Isto tako knjige onih koji su došli poslije ovih od učenjaka ehli suneta kao knjige Ibni Abdulberra, Abdulganijja el Maqdisija, Ibni Qudame el Maqdisija, Ibni Tejmije, Ibni el Qajjima, Ezzehebija, Ibni Kesira, Muhameda  ibni Abulvehhaba, i drugih. U njima je pojašnjenje ispravnog vjerovanja, njegovo dokazivanje i razotkrivanje sumnji sljedbenika prohtjeva.

Mi ćemo spomenuti sažeto nešto od vjerovanja ovih blistavih prethodnika. Pomoć tražim samo od Allaha na Njega se oslanjam i Njemu se vraćam.

Autor:  Šejh Abdus-Selam Abdul Kerim

"Ispravno vjerovanje obaveza svakog muslimana"

Sa arapskog preveo: Ebu Abdullah

30.06.2013.

Plodovi strpljivosti i trazenja oprosta od Gospodara

 photo 1025816_10200327581980546_1203294576_o_zpse2b3b188.jpg

Jedna zena je rekla:

"Preselio mi je suprug, a ja imam 30 godina i petoro djece. Dunjaluk mi se pomracio.
Plakala sam toliko da sam skoro vid izgubila.
Oplakivala sam svoju sudbinu.
Izgubila sam nadu.
Briga me potpuno savladala i tuga prekrila.
Djeca su mi mala.
Nemamo dovoljno primanja.
Stedljivo sam trosila ono malo novca sto nam je muz ostavio.

Jednom, dok sam bila u svojoj sobi, upalila sam radio i na Stanici Kur`ana Casnog cula kako predavac citira hadis Bozijeg Poslanika salAllahu alejhi we selem:

`Ko bude ucestalo trazio oprost, Allah ce mu otkloniti svaku brigu i spasiti svake nedace.`

Nakon toga sam cesto cinila istigfar.
Naredila sam i djeci da to cine.

Tako mi Allaha, proslo je par mjeseci i nasim brigama je dosao kraj.
Izradjen je projekat na nasem imanju i data nam je naknada od nekoliko miliona.
Pored toga, moj sin je postao najbolji ucenik u regiji.
Naucio je Kur`an napamet i ljudi su se poceli o njemu brinuti i cuvati ga.
Nasa kuca se ispunila dobrom.
Zivot nam je postao ugodan.
Allah je svu moju djecu uputio pravim putem.
Otklonio mi je brigu, tugu i anksioznost.
Postala sam najsretnija zena."
29.06.2013.

Ko su alevije (nusajrije)

Nusajrije, tj. alevije (kojima pripada sirijski predsjednik Bašar el-Asad i njegov režim) su batinijsko-šiitska sekta koju je osnovao Muhammed ibn Nusajr El-Basri (umro 270. h.g). Osnivač sekte se proglasio Božijim poslanikom kome dolazi objava. Oni obožavaju Aliju ibn Ebi-Taliba, radijallahu anhu, i vjeruju u panteizam (sjedinjavanje Allaha sa stvorenjima), smatrajući da je Alija, radijallahu anhu, posljednja osoba s kojom se sjedinio Allah. Pored ovoga kažu da je Alija, radijallahu anhu, bio živ prije stvaranja nebesa i Zemlje i da je Alija, radijallahu anhu, stvorio poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Selmana El-Farisija, a da je Selman stvorio pet jetima: El-Mikdada ibn el-Esveda, Ebu-Zerra el-Gaffariju, Osmana ibn Mazuna, Abdullaha ibn Revvahu i Kanbera ibn Kadana. Svaki od njih ima svoju ulogu. El-Mikdad je gospodar ljudi, njihov stvoritelj i upravlja gromovima. Ebu-Zerr upravlja kretanjem planeta i zvijezda. Abdullah ibn Revvaha upravlja vjetrovima i uzima duše ljudima. Osman upravlja čovjekovim stomakom, temperaturom i bolestima. Kanber ibn Kadan udahnjuje dušu u tijelo.

Pripadnici ove sekte imaju noć u kojoj čine razvrat. Oni slave i piju vino, veličaju vinovu lozu, jer se od nje pravi vino kojeg oni nazivaju "svjetlom", i ne dozvoljavaju sječu iste.

Islamski učenjaci su jednoglasni u mišljenju da su nusajrije (alevije) nevjernici (otpadnici od islama) – oni niti su muslimani, niti židovi niti kršćani. Sa njima nije dozvoljeno sklapati brakove, a ono što zakolju nije dozvoljeno jesti. Njihovim umrlim se ne može klanjati dženaza, te se ne mogu ukopavati u muslimansko groblje.

Nemaju džamije, već klanjaju po kućama. Oni klanjaju pet dnevnih namaza, ali drugačije od ostalih muslimana jer se njihovo klanjanje razlikuje po broju rekata i po tome što u njihovom namazu nema sedžde. Za namaz su im ključna sljedeća imena: Alija, Hasan, Husejn, Muhsin i Fatima. Muhsin je skrivena tajna pod kojim podrazumijevaju navodno nedonošće koje je pobacila Fatima. Umjesto kupanja zbog nečistoće i uzimanja abdesta, po njima je dovoljno da se izgovore ova imena.

Ne klanjaju džumu i ne pridržavaju se propisa o čistoći jer je čistoća za njih: neprijateljstvo prema unutrašnjem znanju.

Imaju mise slične kršćanskim misama. Ne priznaju hadždž i tvrde da je odlazak u Mekku i obavljanje hadždža čin nevjerstva i idolopoklonstva. Ne priznaju Šerijatom propisani zekat. Za njih je zekat simbol Selmanove ličnosti. Oni svojim vođama plaćaju neku vrstu poreza koja iznosi petinu od onoga što se posjeduje. Džihad za njih predstavlja zasipanje kletvama protivnika i onih koji otkrivaju tajne. Njihov post se sastoji u neprimicanju ženama tokom Ramazana i u čuvanju tajni vezanih za trideset muškaraca i trideset žena. Nusajrije moraju ispoljavati iskrenost i naklonost prema nusajrijskoj porodici i mržnju prema njenim protivnicima. Žestoko mrze neke ashabe, a Ebu Bekra, Omera i Osmana, radijallahu anhum, proklinju pri spominjanju njihovih imena. Smatraju da akida (vjerovanje) ima svoj unutrašnji i vanjski smisao i da jedino oni poznaju unutrašnji smisao tajni. Oni vjeruju u transmigracionizam (seobu duše iz tijela u tijelo).

Alevije (nusajrije) Aliju, radijallahu anhu, smatraju bogom i tvrde da je njegovo pojavljivanje duhovno u fizičkom prolaznom tijelu kao što je bila pojava Džibrila u liku pojedinih osoba. Posebnu naklonost i ljubav izražavaju prema ubici imama Alija, Abdurrahmanu ibn Muldžemu, izgovarajući pri spominjanju njegova imena "radijallahu anhu" (Neka je Allah sa njim zadovoljan!) i tvrdeći da je on njegovim ubistvom božansku prirodu oslobodio okova ljudske prirode. Zato smatraju griješnicima one koji prilikom spominjanja imena Abdurrahmana ibn Muldžema izgovaraju "la'anahullah!" (Allah ga prokleo!). Neki od njih smatraju da Alija, nakon što se oslobodio okova tijela, prebiva u oblacima. Oni također vjeruju da je grom njegov glas, a sijevanje munje njegov bič.
Nusajrije proslavljaju brojne praznike koji su usko povezani sa njihovim vjerovanjem:

- Praznik "Najruz" koji pada na 4. april, prvi dan perzijske godine,

- Praznik "Gadir",

- Praznik "Postelje",

- Praznik "Ašure", 10. muharrem – na godišnjicu Husejnove pogibije na Kerbeli,

- Dan "Proklinjanja", 9. rebiu-l-evvel – na godišnjicu Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, poziva kršćana Nedžrana na proklinjanje,

- Kurban-bajram koji kod njih pada 12. zu-l-hidždžeta,

- Oni proslavljaju i neke kršćanske praznike kao što su: Bogojavljenje, Duhovi, Blagdan Svete Barbare, Nova godina, Blagdan križa koga nusajrije uzimaju kao datum za početak sjetve, berbe, početak trgovine i zaključivanje ugovora o iznajmljivanju i zakupljivanju.

- Oni proslavljaju i "Crni dan", 9. rebiu-l-evvel - dan kada je ubijen Omer ibn Hattab, radijallahu anhu - veseleći se njegovom ubistvu i ismijavajući se s njim.
Nusajrije svoje učenje crpe iz starih paganskih vjerovanja. Obožavaju zvijezde i planete za koje tvrde da na njima prebiva imam Alija, radijallahu anhu.
Njihovo učenje je nastalo pod utjecajem neoplatonizma iz koga su preuzeli učenje o svjetlosnoj emanaciji stvari.

Neka od svojih vjerovanja temelje na školi medžusijske filozofije.

Neke svoje ideje su preuzeli iz kršćanstva i kršćanskog gnosticizma iz kojih su preuzeli učenje o trojstvu, mise i dozvoljenost vina.

Iz indijskih i istočno-azijskih učenja, preuzeli su ideje o seljenju duša i utjelovljenju.

Budući da spadaju u ekstremne šijje, njihovo učenje je obojeno i šiizmom, općenito vjerovanjem rafidija.

Nusajrije nastanjuju brdovitu oblast u okolini Latakije. U posljednje vrijeme su se proširili i po okolnim sirijskim gradovima. Prilično veliki broj nusajrija živi i u zapadnoj Anadoliji. Tamošnja zajednica nusajrija je poznata pod imenima "tahtadžije" i "hatabije". Nusajrije koje žive u istočnoj Anadoliji su poznate pod imenom "kizilbašije". Nusajrije iz ostalih dijelova Turske i Albanije su poznate pod imenom "bektašije". Neke nusajrije žive u Libanu i Palestini, a neke u Perziji i Turkistanu gdje su poznati pod imenom "ali ilahijje".

Propis po pitanju alevija (nusajrija)...

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao:

"Druzi i nusajrije su nevjernici prema konsenzusu muslimana. Nije dozvoljeno jesti ono što oni zakolju, nije dozvoljeno sklapati brakove sa njihovim ženama, a od njih se ne prihvata džizija jer su murtedi (otpadnici od islama). Oni nisu muslimani, niti su židovi niti kršćani, ne vjeruju u obaveznost pet dnevnih namaza, obaveznost posta u mjesecu ramazanu, obaveznost hadždža, niti u Allahove i Poslanikove zabrane u vezi strvine, alkohola, itd. S obzirom u šta vjeruju, oni su nevjernici, čak i ako izgovaraju šehadet." (Ibn Tejmijje, "Medžmu'ul-fetava")

On, rahimehullah, je rekao:

"Ovi ljudi koji se zovu nusajrijama i ostale vrste batinijskih karatimija su veći nevjernici ne samo od jevreja i kršćana, nego i od većine višebožaca. Opasnost od njih je veća od opasnosti od nevjernika s kojima smo u ratu kao što su: Tatari, Evropljani i drugi. Uvijek su na strani muslimanskih neprijatelja. Zajedno su sa kršćanima protiv muslimana. Za njih najveću nesreću predstavlja pobjeda muslimana nad Tatarima. Na kraju-krajeva, Tatari su, isključivo uz njihovu pomoć, uspjeli provaliti u islamsku zemlju i ubiti halifu u Bagdadu i druge muslimanske vladare." (Ibn Tejmijje, "Medžmu'ul-fetava")

On, rahimehullah, je također rekao:

"Nusajrije su ljudi sa najvećim kufrom. Oni svoje vjerovanje ne kriju. Prepoznatljivi su među muslimanima. Ne klanjaju pet dnevnih namaza, ne poste mjesec ramazan, ne izvršavaju hadždž kod Kabe, ne daju zekat, dozvoljavaju pijenje vina (alkohola) i druge harame. Oni vjeruju da je bog Alija ibn Ebi Talib, pa govore:

'Svjedočim da nema drugog boga osim Hajdare (Alija), da nema zastora za njeg osim Muhammeda, iskrenog i povjerljivog, i da nema puta prema njemu do Selmana, moćnog i jakog.'" (Ibn Tejmijje, "Medžmu'ul-fetava")

Nusajrije su uvijek bile uz kolonizatore islamskih zemalja i sa onima koji su ratovali protiv muslimana. Pomagali su krstaše u Šamu i Tatare u Iraku. Dolazak na vlast u Siriji im je osigurao francuski kolonizator 1946. godine kada je, zbog snažnog narodnog otpora, morao napustiti Siriju. Godine 1963. vlast je preuzela partija arapskih socijalista (Ba's partija), koja je muslimane obmanjivala pričom o pravednosti socijalizma.

1970. godine, nusajrije putem državnog udara pod vođstvom ministra odbrane Hafeza el-Assada preuzimaju potpunu vlast u zemlji. El-Assad je vladao do 2000. godine, kada umire, a potom ga nasljeđuje njegov sin Bašar. U vrijeme njihove vladavine likvidirano je na hiljade sunijskih porodica i teško je pronaći sunijsku kuću u Siriji a da neko iz nje nije ubijen ili zatvaran od strane nusajrija.

Teror je bio nepodnošljiv, pa je narod 1982. godine podigao ustanak protiv vladavine Hafeza el-Assada. Međutim, ustanak je ugušen u krvi i ubijeno je nekoliko desetina hiljada muslimana.

Ako se narod Šama povrati na platformu istine, a omladina počne uzvikivati "Allahu ekber", dok sa minareta odjekuje "U džihad!", onda muslimani i na istoku i na zapadu mogu očekivati radosne vijesti o oštrom i silovitom vjetru koji će uništiti nevjerstvo i otkloniti i iskorijeniti tamu neznanja...

A Allah najbolje zna.

Napisao: šejh Husejn bin Mahmud

Prijevod i obrada: Put vjernika

18.06.2013.

Pokrivanje stopala

28.04.2013.

Molba mojim musafirima

 photo 605498e6-0145-430a-8d3f-83b9f4ff4df5_zps3f7530da.jpg
Es Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Ko god me dodao u svoje favorite, a ne nalazi se u mojim, neka mi se javi privatnom porukom ili komentarom, pa da mogu i ja taj blog dodati u svoje favorite. Iz tehnickih razloga ne dobivam obavijesti na e-mail pa ne znam o kojem i cijem se blogu radi.


Allah vam podario dobro dunjaluka i Ahireta, Amin

22.04.2013.

Krestavi papagaj - jos jedan "profesionalni" kriticar metodologije portala Put Vjernika - impresivno, nema sta!

Poštovani čitaoci!

Sigurni smo da ste, barem jednom u životu, gledali one neodoljivo privlačne scene za gledanje kada se razjareni i nervozni narodni glasnogovornici pesniče i šaketaju unutar zakonodavnih domova širom svijeta. Obično su ti snagatori i siledžije nosioci visokih naučnih zvanja. Neki od njih su čak i članovi akademija nauka i umjetnosti u njihovim zemljama.

U svakom slučaju, u pitanju su ljudi koji su na ovaj ili onaj način uspijeli isprati mozak potencijalnim glasačima time što su na predizbornim kampanjama sebe predstavili kao lijek i imunitet društvene zajednice. Lijek su protiv sveopće društvene zaostalosti i idiotizma, a imunitet su protiv svih zaraznih bolesti intelektualno-duhovne prirode! Inače, to su uvrede sa kojima obično nastupaju prema „neukom i glupom" narodu.

S druge pak strane, ovi pozorišni statisti njihovim „prefinjenim" ukusom za laž i podmetačinu itekako znaju iskoristiti politički momenat u korist njihovog vlastitog finansijskog prosperiteta. Scene nasilja unutar zakonodavnih domova su dio baštine u zemljama sa niskom političkom kulturom gdje su pozitivni dijalog, kompromis i snošljivost ustvari obična nepoznanica iz domena naučne fantastike.

Međutim, ono što je interesantno u toj lakrdiji demonstracije mlitavih mišića i amaterskih box-udaraca je ona jadna manifestacija nesposobnosti vođenja dijaloga i ne samo to već i idiotske komunikacije koja ih je ustvari i dovela na nivo kafanske kozmetike i uličnog „krasnoriječja".

Primitivizam koji se da ogledati u takvim komičnim nastupima je svakako dobra zabava za one ostale koji cijelu cirkuzijadu posmatraju sa strane jer znaju da to nije njihov život i da to uopšte ne doliči zreloj i ozbiljnoj ličnosti koja na tu vrstu nabujale budalaštine neće trošiti svoje dragocjeno vrijeme. Ideološki izgrađena ličnost posjeduje ozbiljne argumente pred kojima filozofija batinjanja ostaje bez riječi t.j. bez šake! Mada su mogući i iznimci i tome nas historija podučava. Kada god siledžije ne mogu uspostaviti kontrolu nad nekim, onda sprovode već dobro oprobani recept fizičke likvidacije.

Žalosno je što se na identično isti način ophode i neki ljudi sa određenim vjerskim titulama ili nekakvim diplomama visokih teoloških obrazovnih institucija. Govorim o poistovjećivanju sa parlamentarnim snagatorima. U nedostatku valjanih šerijatskih argumenata, neki ljudi jednostavno vole da grlato blate i klevete drugačije od njih. Međutim, nije problem samo u tome već je originalni idiotizam ona njihova želja za manifestacijom intelektualne i teološke nadmoći nad njihovim neistomišljenicima.

Stvar se nekako, kao po nekom nepisanom pravilu, ponavlja s vremena na vrijeme kada ih neko povuče za nos ili uši i potraži od njih da reaguju na „negativni fenomen" postojanja islamskog misionarstva izvan okvira njihovih institucija, magazina i političkih želja njihovih nalogodavaca bez obzira da li potražnje njihovih šefova dolaze sa ovih prostora ili sa prostora tamo nekakvih „šerijatskih" kraljevina.

U nedostatku osjećaja za islamski dijalog i u odsustvu snošljivosti prema suprotnom stavu i u totalnom zanemarivanju izvornosti djelovanja islamske prakse u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kompariranje tog trenutka sa današnjicom, ti ljudi jednostavno nonšalantno i veoma drsko govore o stvarima koje su za njihovo shvatanje akide u domenu naučne fantastike.

I kao što to često biva slučaj, ljudi koji su izgradili parcijalni pristup naučnim pitanjima uvijek miješaju između stvari koje je nemoguće uporediti a kamoli svrstati ih u jedan te isti koš. Zato ćemo vidjeti neke ljude kako upozoravaju na pogubnost određenih sektaških ideologija poput šizma i sufizma, i to je sasvim u redu, ali katastrofa nastaje kada pisac ili takav kritičar zbog njegovog neznanja ili možda ograničenosti počne lupetati i odjednom ga vidiš kako ne zamjera onima što odbijaju islam zbog neznanja a kritikuje one što žele očuvati originalnu izvornost i čistoću islamske akide!!

Ovo je bolest od koje inače boluju novotari koji se strašno loše i amaterski postavljaju prema velikim pitanjima i problemima kojima nisu dorasli. Mislimo da im to neće uspijeti dok se prema ovim problemima postavljaju neanalitički i odveć površno. Kritikuju one što barem nešto žele doprinijeti za pozitivni razvoj događaja dok oni sami još uvijek nisu u stanju shvatiti u kojoj to galaksiji love duhove i utvare.

Primjera radi, prenosimo dio teksta koji je nedavno osvanuo na portalu www.nasevijesti.com. a naslovljen je: Cyber muvehidi i hazreti evlije. Autor je dotični Nermin Spahić, po zanimanju inženjer agronomije. Tekst navodno tretira „sektašku opasnost ideja koje šire smutnju i razdor i kojih se treba čuvati".

Politika portala Put vjernika je da se nikada kritički ne osvrće na provokacije i konstruirane izmišljotine koje su upućene radu i djelovanju tima ovog portala. Međutim, simptomatično iz ovog teksta je to što autor ne poznaje osnove razlučivanja između određenih ideoloških pravaca te svojim perom ljude neupućene u temu direktno odvodi u zabludu kroz njegov vlastiti doživljaj određene problematike bez pravednog tretiranja iste.

Uzvišeni Allah kaže: "Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite..."[1]

Ovo je prva poenta koju je autor teksta propustio i bez ikakvog tematskog znanja on se upusta u osudu metodologije našeg portala svrstavši je tamo gdje je nemoguće smjestiti je. Portal Put vjernika već godinama upozorava na opasnost šitske ideologije i dobar dio svojeg rada mi smo posvetili razotkrivanju te staro-nove kolere. Međutim, autor je u maniru "izvrsnog stručnjaka" islamskih nauka jednostavno i nas svrstao u koš sa tim sektama što dovoljno govori o stepenu njegove vjerske naobrazbe. Također to govori o stepenu njegovog emaneta po pitanju (ne)vjerodostojnog prenošenja islamskih tematika.

O naučnoj "hrabrosti i odvažnosti" autora teksta nećemo govoriti jer zbunjeno pokušava poslati nekakvu poruku koju kasnije sam derogira riječima: "Islamsku kritiku šiizma ne treba politizirati i ona nije usmjerena protiv naroda ili država, nego pogrešnih i pogubnih vjerskih ideja njihovih vođa koje narod najčešće samo slijedi ubjeđen u njihovu ispravnost."

Ovdje ćemo ga samo potsjetiti na riječi Uzvišenog: "I govoriće: "Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas s pravog puta odveli."[2]

Ajet je dokaz da propis obuhvata i starješine i njihove sljedbenike. Pitanje koje postavljamo autoru teksta je slijedeće: zašto okrivljava naš portal i svrstava ga u koš sa ovim sektama dok istovremeno tvrdi kako je islamska kritika upućena samo vođama ali ne i narodima i državama!? Jel' možda u pitanju strah da ne izazove rat između Bosne i Irana? Jel ga to strah da ne poremeti bilateralne odnose dvije zemlje!? Možda je takvim trik-izrazom htio izbjegnuti nečiju kritiku? Glupost!

Odakle sada ta igra riječima da kritika nije upućena državi i narodu nego samo vjerskim vođama!? Ako se već upusta u moguću diskusiju onda mora biti svjestan da jedno te isto šerijatsko pravilo važi za različite situacije. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pozivao u islam kako vođe tako i narode sa kojima su vladali.

S druge pak strane, ako islamsku kritiku šizma ne treba politizirati zašto se kraljevske dinastije arapskog zaljeva guše u napadanju i kritikovanju agresivne politike Irana prema njima i to sve nazivaju sektaškim podrivanjem i smutnjom!? Zašto tamošnji učenjaci to obilježavaju kao šitsko-sektašku agresiju!? Da li zbog toga što je broj šita u zemljama arapskog zaljeva u porastu!? Da li u Siriji protiv muslimana ratuje Ahmedinedžad ili specijalne snage revolucionarne garde Irana čiji su članovi iz reda tamošnjeg naroda. Revolucionarna garda broji 1.000.000 dobrovoljaca. Ako to nije narod, šta je onda narod!?

Autor diskutabilnog teksta nas spominje u kontekstu ne samo sa šijama i sufijama već i sa portalom Kelimetul hak sa čijom metodologijom nemamo ništa zajedničko, ali eto, kako se čini za njega je krokodil sve što liči na krokodila iako postoje aligatori, kajmani pa čak i krokodil-kornjače! Morao sam navesti primjer iz animalnog svijeta kako bi autor bolje shvatio jer je to izgleda njegova granica mentalnog poimanja određenih situacija. Šerijatski mu ne možemo ovdje objašnjavati mizeriju njegove namjerne podlosti iz bojazni da će mu to dodatno opteretiti "intelektualni" kapacitet kada će požuriti sav obliven znojem da odgovori na ovo naše obraćanje.

Zanimljivo je to da autor teksta pokušava odagnati misteriju o tome ko je ko, te na jedan površan i skandalozan način kaže: "O sajtu 'Put vjernika', njihovoj kalašnjikov sahvi i pogubnosti po muslimane na ovim prostorima su mnogi već pisali..."

Kao prvo, nebrojeno mnogo puta smo ponovili da je portal Put vjernika isključivo samo informativni servis svih muslimana koji suosjećaju sa problemima ummeta u svijetu. Izrazi poput: "...kalašnjikov sahva..." su karakteristika ličnosti koja kipti od ironije, prezira i nesnošljivosti prema onome što se trenutno dešava na svjetskoj sceni odbrane časti i čestitosti od strane ljudi koji ne znaju šta je rahatluk piskaranja i papagajskog blebetanja jer ponavljanje šerijatski opravdanih izraza u vremenu potrebe ne predstavlja prazno i dosadno ponavljanje već je to ciljano i dokazano nazivanje stvari njihovim pravim imenima, što i jeste namjera Šerijata. Zato diktatore nazivamo tagutima, otpadnike murtedima i dvoličnjake munaficima. Ljudima se treba obraćati kako oni mogu najbolje shvatiti. Međutim, kada papagaj ponavlja, ta, on samo pokušava da imitira ono što mu gazda namjetne i zato samo čujemo nejasne i blesave tonove koji su nam uvijek komični i tjeraju nas na smijeh. Upravo poput autora teksta kada tvrdi da su o "pogubnosti našeg portala na ovim prostorima mnogi već pisali." Pitanje: ko je to pisao o našem portalu!? Pročetnički, proustaški i islamofobični mediji! Na žalost, tu je i jedan omladinski časopis s islamskim predznakom koji ponekada govori o nama, što zaista nije vrijedno pažnje, jer smo utvrdili da i oni prenose vijesti o nama a iste preuzimaju sa pročetničkih medija koje oni samo non-stop onako patriotski kritikuju.

Autor teksta je bio dovoljno odvažan da sebi dozvoli privilegiju onoga što drugima sigurno zabranjuje a to je da se ne smije ljudima suditi ako ne znamo njihovu unutarnju namjeru. Ovo je ona klasična demagogija crkovnih sveštenika iz perioda inkvizicije ali i oficijalna teološka politika kraljevskih muftija i njihovih "odmjerenih" učenika koji su "željni samo istine" i ničeg drugog!!!

Evo kako autor govori zadirući duboko u nijet ljudi: "Osnovne crte svih ovih projekata i zabludjelih ideja su kanalisana mržnja prema nekome ili nečemu, usiljeno ubjeđivanje u svoje dogme i poželjna anonimnost i skrivanje identiteta. Pobornici ovih ideja su obično isključivi, vođeni emocijama i uvijek raspoloženi za raspravu. Ta rasprava nikad ne pije vode jer su oni u pravilu slijepi na jedno oko i od vjere vide samo ono što im odgovara i što je kompatibilno sa njihovom vizijom. Svoje stavove uvijek grade na antagonizmu i mržnji prema onom drugom."

Da je ovo daj Bože rekao u kontekstu govora o šizmu i sufizmu, mi bi ga itekako podržali. Međutim, problem je što on to govori u kontekstu spominjanja našeg portala. Da smo mi kojim slučajem govorili o njemu i njegovim istomišljenicima na ovaj način, svakako bi to za njega bila još jedna duševna satisfakcija kako je bio u pravu kada nas je okvalifikovao kao protekfirsku ideju jer je zadiranje u nijet ljudi osobina tekfirovaca!

Ali eto, on to može i njemu je dozvoljeno iz samo njemu poznatih razloga!? Gdje je u svemu tome mjerilo Šerijata i pravedni sud o ljudima i njihovom djelovanju? Možda smo zaboravili da se mi ne smijemo pozivati na Šerijat jer je to ekskluzivno pravo samo autora i njegovih istomišljenika koji uporno love u mutnom i nikako da pogode cilj!

Kada se tim portala Put vjernika s nekim raspravljao!? Nikad! Ponudite nam dokaz poštovani brate Nermine! Samo nemojte to dokazivati izjavama sa našeg foruma gdje mogu uzeti učešća ljudi različitih mišljenja a koje mi uopšte ne poznajemo. Ne može o antagonizmu i mržnji pisati čovjek koji u trenutku dok drži pero u svojoj ruci vrije od tog istog fenomena.

Ovo nas pomalo podsjeća na onog legendarnog mamlaza Narcisa. Naime, čovjek je bio opsednut samim sobom i vjerovao je kako su svi ostali mimo njega jadni i ružni. Tako je jednom sjeo pored obale nekog jezera i ugledao svoj lik na površini vode. Ostao je bez riječi fasciniran onim što je vidio! Neviđena ljepota! Kada je vidio sebe, možda mu je samo jedna misao kolutala u glavi: rahatluku nigdje kraja! Zanesen svojom ljepotom i superiornošću nad ostalima, kako je on to bez argumenata zamislio u svojoj glavi, odjednom je ispustio dušu i umro u vlastitoj zabludi i idiotizmu diveći se samom sebi. Čini se kako je Narcis trebao malo češće luftirati samoga sebe jer nije na vrijeme širom otvorio vrata kroz koja je trebalo ući malo pročišćenog vazduha koji bi otklonio mlitavost njegovog razmišljanja i tromavost njegove zabludjele vizije.

Filmski kraj kakav se samo poželjeti može! Aferim.

Eto Nermine, kako se čini, ispunila ti se želja! Uspio si da od nas dobiješ odgovor. Došlo je tvojih pet minuta pa ih maksimalno iskoristi. I TI MOŽEŠ BITI ZVIJEZDA!

Administracija portala Put vjernika

Fusnote:

[1] Kur'an, En-Nisa/58

[2] Kur'an, El-Ahzab/67

21.04.2013.

Znakovi su tu, ali ih srce ignorise

                                  photo 5e34525c-5e21-469e-9665-a526cc8bbcab_zpscc336542.jpg

Vjera vodi čovjeka da se čvrsto pridržava istine i da je slijedi u svim vremenima  i  zbog toga ga ništa ne sprečava da uzme pouku i vidi znakove koje ga vode ka istini i da radi po njoj. Isto tako vjera služi da se očuva fitra, da namjera bude čista i ispravna. Ko god bude poput ovoga imat će koristi od znakova a ko god ne posjeduje ova svojstva odbijaće istinu i neće je slijediti.Štaviše takav će iskazivati  neprijateljstvo prema sljedbenicima istine i borit će se protiv nje a da toga nije ni svjestan.

 Uzvišeni Allah nam isto tako kaže da je nevjerstvo to što sprečava nevjernika da povjeruje u Poslanika i istinu sa kojom je došao. Istina je jasna i jednostavna, Njegovi znakovi su očiti, ali uprkos tome nevjerstvo sprečava nekoga da je vidi i da je slijedi.

 Postoji razdaljina između djela i srca. Duž te razdaljine se nalaze određene prepreke koje sprečavaju djelo da dopre do srca pa tako imamo slučaj da čovjek čini dosta dobrih djela ali ništa ne dopire do njegovog srca od ljubavi, straha i nade, odvojenosti od ovoga svijeta ili nade i čežnje za ahiretom.On ne posjeduje svjetlo pomoću kojeg može razlikovati između Allahovih prijatelja i Njegovih neprijatelja , između istine i laži i u njemu nema snage.Da su posljedice dobrog djela došle do njegova srca ono bi sjalo i odskočilo naprijed, vidio bi istinu i zabludu onakvim kakvi su u stvarnosti i posjedovao bi sposobnost da razlikuje između Allahovih prijatelja i Njegovih neprijatelja.

  Citat sa FB korisnika 'Isukana Sablja'


Na ovaj tekst naletih prije nekoliko trenutaka, ali je ostavio na mene vjecni dojam. Razloge neprihvatanja istine.. insan nalazi na mnoge, izgovore, opravdanja, suprotna misljenja i rezonovanja, kao uostalom i na razlicite insane.., i nije nista cemu se covjek moze ibretiti, ali... kada stvari postanu tako kristalno jasne, tako ocite, tako nedvosmislene, kada Allah ovaj ummet iskusa nedacama koje moraju uzdrmati i probuditi i najudaljenije fitre covjeka, najuspavanija srca, umorne dushe od tuge i boli, i borbe za vlastiti opstanak.. od danas do sutra.. kada vide samo jedan prizor tih nedaca, zaborave na sav svoj hal.. nedacama koje slijepom vracaju vid, gluhom sluh, budali razum... ali opet!!!!!!


Opet! Pored svih znakova, pored svih priznanja i prijetnji krvnika, svjedocenja i vapaja zrtava, ..opet se zlocinac vidi tamo gdje je dobrocinitelj, a dobrocinitelj tamo gdje je zlocinac.


Kroz ovaj tekst shvatih zasto. Shvatih da spoznaja nije stvar ni vida, ni sluha ni razuma, ni djela nego je stvar srca. Ako je srce necim zatrovano, bljestave zrake znakova nece doprijeti do njegovih tmina.

19.04.2013.

Potpuna islamska licnost je spoj: Selefijske akide, sufijskog ahlaka i shiitske politike?

 photo 9cd7eef9-1ac2-41a1-91ae-dcccb14a5f15_zpsad519d48.jpgPitanje: Selam alejk,

Zanima me da li je ispravno od sufija uzimati lijep ahlak, jer neki kažu da se musliman mora okititi selefijskom akidom i sufijskim ahlakom.

Dalje čuo sam da je sam imam Ahmed išao kod sufije (iz koje namjere ne znam i da li je ovo uopšte tačno..) pa me zanima šerijatski stav po ovom pitanju, dakle kada bi čovjek otišao na neko sufijsko druženje i da gleda ponašanje i da uzima koristan govor, ima li šta tu sporno ?

I zanima me još koji je to najbolji način da se čovjek okiti lijepim ahlakom, pogotovo u ovom današnjem vaktu, kada je teško naći živi primjer. Allah te nagradio svakim dobrom.    


Odgovor: Alejkumusselam,

Ovo pitanje se vraća na poznatu ideju koja se širi i plasira iz krugova onih muslimana koji slijede menhedž (put, način i sistem rada u dawi) pokreta Ihvanul-muslimin (Muslimanske braće) u našim krajevima i šire. Osnovna zamisao i filozofija ove ideje je da se potpun, kompletan i svestran savremeni musliman, tj. prava islamska ličnost, treba (mora) okititi sa tri stvari:

1 - selefijskom (vehabijskom) akidom,

2 - sufijskim ahlakom,

3 - šitskom-rafidijskom politikom.

Tumačenje i opravdavanje ove ideje se temelji na sljedećoj filozofiji:

- selefije vode računa najviše o akidi i njenoj ispravnosti i to je ono što treba uzeti od njih,

- sufije posvećuju posebnu pažnju lijepom ahlaku, praktično i teoretski, te to treba uzeti od njih,

- šije-rafidije (oličeni danas uglavnom u iranskoj državi) vode danas najbolju i najuspješniju politiku prema kjafirskom Zapadu (Americi posebno) boreći se za interese islamskog Ummeta.

Naravno, nesuvislost, nakaradnost i bahatost ove ideje bi trebala biti jasna svakom iole učenom muslimanu koji svoje razumijevanje, tumačenje i poimanje vjere vraća na čiste temelje Kur'ana i vjerodostojnog Sunneta onakve kako su ih razumjele prve generacije ovog Ummeta koje nisu bile ni sufijske ni šitske.

Suvišno je trošiti mnogo riječi kako bi se demantovala gore spomenuta ideja, ali eto uzgred se može reći sljedeće:

Oni koji pozivaju na vraćanje u izvorni Islam, tj. kako ih popularno nazivaju selefije a pogrdno vehabije, ne skraćuju svoje tumačenje Islama samo na ispravnu akidu, iako daju veliki akcenat na popravljanju akidetskih devijacija koje su raširene unutar islamskog Ummeta, nego se istovremeno bave izgradnjom potpune islamske ličnosti izgrađene na principima Kur'ana i Sunneta i u svim drugim aspektima Islama od fikha (halala i harama), lijepog ahlaka, šerijatske politike i svega drugog. Naravno, u svom trudu i radu oni nisu bezgriješni i čisti od propusta, nedostataka i mahana a što je svojstveno ljudskoj prirodi.

A što se tiče sufijskog ahlaka, treba znati da se u osnovi ahlak, tj. lijepo ophođenje, dijeli na dvije vrste: lijepo ophođenje prema Allahu kao Gospodaru i lijepo ophođenje prema Njegovim stvorenjima (ljudima, životinjama, predmetima i slično).

Sufije svoje ophođenje prema Allahu, subhanehu ve te'ala, izgrađuju na pogrešnoj akidi koja varira između novotarije i dalaleta do širka i kufra koji izvodi iz vjere što je uglavnom poznato. A svoje ophođenje prema Allahovim stvorenjima takođe nisu izgradili na šerijatskim tekstovima Kur'ana i vjerodostojnog Sunneta jer se ne bave traženjem šerijatskog znanja niti izučavanjem fikha, čak se u svojim knjigama ismijavaju sa učenjacima, imamima i fakihima.

Nego su oni svoj ahlak, kao i akidu, zasnovali na onome što su uzeli od perzijske, indijske, grčke i kršćanske filozofije, umjetnosti, književnosti i vjere (obreda) uz nastojanje da sve ovo zaodjenu ruhom i odjećom Islama ne libeći se pri tome da podupiru i argumentiraju svoj ahlak i ponašanje sa izmišljenim hadisima, poučnim pričama i mudrim hikajama koje su preuzeli od gore spomenutih a koji su često oprečne šerijatskim tekstovima Kur'ana i Sunneta.

Tako da je neprimjereno i neprihvatljivo smatrati da su se oni okitili lijepim islamskim ahlakom i da se u tome trebaju slijediti. A ako bi neko rekao: pa zar oni nisu u svom ophođenju sa ljudima blagi, nježni, strpljivi, tolerantni, puni razumijevanja i slično, odgovor bi bio da je tačno da toga kod njih ima. Međutim, mahana i nedostatak tih naoko pozitivnih osobina (lijepog ahlaka) je u tome što se ta njihova blagost, razumijevanje i tolerancija uglavnom koristi i upotrebljava u onome što sa je sa šerijatske strane neprihvatljivo, a to je pravdanje novotarija koje rade, ustrajavanja na akidetskim devijacijama, pogrešnom tumačenju islamskih principa uopćeno i pojedinačno i slično tome.

A što se tiče današnje šitsko-rafidijske politike prema Zapadu koju bi navodno trebalo da posjeduje jedna potpuna islamska ličnost, to je notorna laž i besmislica. Jer šitsko-rafidijska politika prema kjafirima i Zapadu u današnje vrijeme se u biti ne razlikuje od politike koju su vodili i imali kroz istoriju islamskog Ummeta. To jest, njihova politika je da uvijek zabadaju islamskom sunitskom Ummetu nož u leđa u najkritičnijem i najbolnijem momentu.

Činjenica je da su oni tajni i javni neprijatelji sunija u svim vremenima i mjestima, i da ustvari tajno iza zastora i kulisa zdušno sarađuju sa kjafirima i neprijateljima Islama svih boja protiv sunija iako javno ispoljavaju i izražavaju veliko neprijateljstvo prema Americi, kjafirima i Židovima u Izraelu, sa čime obmanjuju muslimane širom svijeta. Dovoljan dokaz za ovo je njihovo ponašanje u ratu Amerike i ostatka svijeta protiv sunija Iraka, Afganistana i danas Sirije.

Naravno, glavni razlog ovakve njihove pogane i prljave politike kako prema sunijama tako i prema kjafirima je njihova zabludjela akida.

Zbog te njihove akide učenjaci Ehlu suneta, nakon što su se složili da su na dalaletu i zabludi, međusobno imaju podijeljeno mišljenje jesu li oni u osnovi uopće muslimani ili nisu.

Pa tako jedna skupina učenjaka smatra da su šije – rafidije (isna ašerije) u osnovi kjafiri, tj. drugi milet, a druga skupina učenjaka smatra da su oni u osnovi muslimani a onaj od njih ko ispolji neko djelo kufra, po kojima su oni inače poznati, on izlazi iz vjere i nije musliman. Dok treća skupina učenjaka smatra da su njihovi šejhovi kjafiri a obični ljudi sljedbenici da su u osnovi muslimani sve dok ne ispolje neko djelo kufra, po čemu su poznati, što ih izvodi iz vjere.

Prema tome, ta ideja, konstatacija i tvrdnja da je danas potpuna i savršena islamska ličnost ona koja u sebi spoji i pomiješa tri stvari: selefijsku akidu, sufijski ahlak i rafidijsku politiku je čisti dalalet, stranputica i miješanje istine sa batilom. Ispravnije bi bilo reći da je spoj i mješavina ove tri stvari najljepši i najbolji primjer jedne islamske NAKAZNE LIČNOSTI, rugobe koja je u praksi nemoguća i nespojiva.

Jer kako da se spoji u jednoj islamskoj ličnosti ispravna akida sa novotarijom, dalaletom, kufrom i širkom. A što se tiče lijepog ahlaka i ispravne šerijatske politike oni su itekako detaljno pojašnjeni u šerijatskim tekstovima Kur'ana i vjerodostojnog Sunneta, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi su praktično to sproveli u djelo tako da mi nemamo potrebe da se ugledamo na sufije i njihov ahlak a kamoli šije –rafidije i njihovu poganu politiku.

A što se tiče konkretnog odgovora na tvoje pitanje, on se može rezimirati u sljedećem:

- Nije dozvoljeno niti ispravno uzimati ahlak od sufija zbog gore spomenutog. Ispravno je da se ahlak crpi i uzima iz šerijatskih tekstova Kur'ana i Sunneta.

- A to da je imam Ahmed išao kod sufija je svakako jedna od sasvim uobičajenih sufijskih poučnih hikaja (čitaj: izmišljenih priča) jer u njegovo doba sufije kakve danas postoje sa njihovim akidetskim i drugim devijacijama nisu ni postojale (bili su samo zahidi i pobožnjaci koje sufije sebi pripisuju). A ako bi prihvatili da je to i bilo, onda možemo reći da svako onaj koji ima znanje, akidu i čvrstinu imama Ahmeda nema nikakve smetnje da ode na sufijske zikrove i skupove, jer to bi značilo samo jedno: negiranje sufijskih munkera na licu mjesta.

- Ispravno je da se ahlak crpi i uzima iz šerijatskih tekstova Kur'ana i Sunneta i to je dovoljno svakom muslimanu jer je vjera (a od koje je i ahlak) sa ova dva izvora upotpunjena. Najbolji primjer u praktikovanju lijepog ahlaka imamo u Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ashabima i selefu ovog Ummeta. Običnim muslimanima nije dozvoljeno ići na sufijske skupove, zikrove, tekije i slično zbog opasnosti da potpadnu pod njihov uticaj i skrenu sa Pravog puta.

Ve billahi tevfik.

Zijad Ljakic
18.04.2013.

Mrkve, jaja ili kahva?

 photo Coffee-Bean_zpscff963b5.jpg


Zanimljivo je da kada oluja nastupi sve ptice traze zaklon u drvecu i planinama, ali samo orao ne. Naprotiv, on se uzdize daleko u visine iznad oblaka, iznad same oluje.

Sljedeca prica govori upravo o tome. Kako se nosimo sa teskim vremenima iskusenja i boli. Kako reagujemo na njih, da li, kako i koliko se mijenjamo, Ali isto tako mozemo saznati i sta smo trenutno, stanje nase nutrine, karaktera, zdravlje naseg srca. Sve ovo se ne moze saznati sem prolaskom kroz talase iskusenja ma koje prirode bili. Najsretniji su oni koji upoznaju sami sebe, suoce se sa svojim slabostima i trudom okrenu ih u svoje vrline. Poraz u pobjedu. Autor sljedece price je nepoznat, ali vjerujem u postojanje ovakvih mudrih zena, ljudi koji umiju da kroz banalne primjere pojasne filozofiju zivota, sto mnogim akademicima ne polazi za rukom.


Nena kaze.. Mrkve, jaja ili kahva; "Sta si ti?"

Mlada zena je otisla u posjetu svojoj neni i ispricala joj o svom teskom zivotu. Nije znala kako da izadje na kraj sa iskusenjima, umorila se od borbe i napora, cinilo se kao da se jedan problem nize za drugim, jednog se belaja rijesi, drugi je vec na pomolu.

Nena ju zovnu sa sobom u kuhinju. Tamo napuni tri sherpe vodom. U jednu stavi mrkve, u drugu jaja, a u trecu zrna kahve, te sve tri stavi na vatru da kuhaju. Cijelo vrijeme ne prozboreci ni rijeci.

Nakon dvadesetak minuta iskljuci plate te izvadi mrkve, jaja i zrna kahve. Okrenu se svojoj unuci i upita je, "Reci mi, sta vidis?"

"Mrkve, jaja i kahva," odgovorila je.

Privukla je blize te joj rekla da pipne mrkve. Ucinila je to i primjetila naravno da su postale mehkane. Zatim joj je rekla da uzme jaja i razbije ih.

Nakon sto je odgulila ljusku, posmatrala je tvrdo kuhano jaje.

Na kraju joj je rekla da sebi naspe kahvu. Unuka se osmijehnula kada je okusila njenu bogatu aromu te upitala. "U cemu je poenta nene?"

Nena joj je pojasnila da se svaki od ovih objekata suocio sa istom kljucalom vodom ali svi su reagovali drugacije.

Mrkva je bila jaka, tvrda, nepopustljiva. Medjutim nakon sto je izlozena kljucaloj vodi, postala je mehka i slaba. Jaje je bilo krhko. Njegova tanka ljuska je stitila njegovu nutrinu, ali nakon sto je prosla kroz klucalu vodu, njena nutrina je postala tvrda.

Ali zrna kahve su bili unikatni. Nakon sto su prokljucali oni su promijenili vodu.

"Sta si ti?" upitala je unuku.

"Kada nedace pokucaju na tvoja vrata, kako odgovaras? Da li si mrkva, jaje ili zrno kahve?"

Razmisli o ovome: Sta sam ja?

Jesam li mrkva koja se cini jakom, ali sa bolim i nedacama da li gubim svoju snagu i postajem popustljiva?

Da li sam jaje koje koje ima popustljivo srce, ali se promijeni izlozeno vrelini iskusenja? Da li sam imala tekuci duh, ali nakon smrti, razvoda, finansijskog iskusenja ili nekog drugog, postala sam tvrda i okrutna.

Izgleda li moja ljuska isto, ali sam iznutra gorka i teska sa krutim duhom i tvrdim srcem?

Ili sam poput zrna kahve? Zrno je zapravo izmijenilo vrelu vodu, isto ono stanje koje donosi bol. Kada voda postane vrela, ono otpusta miris i aromu. Ako si poput zrna, onda kada stvari dostignu svoj najtezi stepen, ti postanes jos bolja i mijenjas stanje oko sebe.

Kada su vremena najmracnija i iskusenja najveca da li se uzdizes na sljedeci nivo?

Nepoznat Autor

17.04.2013.

Bili spremni ili ne

 photo 528357_521100974612696_1668921129_n_zpse79bf373.jpg

17.04.2013.

Da bi cijela vjecnost bila tvoja, zivi samo jedan dan

"Ovodunjalucki zivot je sacinjen od samo tri dana: Od 'jucer', sa kojim je otislo sve sto je u njemu ucinjeno, 'sutra', koje mozda nikada neces dozivjeti ali, 'danas' je tvoj dan, pa ono sto trebas, ucini danas."

Hasan al Basri


 photo 550200_328288050621108_1614222848_n_zpsfed68d86.jpg

Ispuni svoje "danas" izucavanjem Allahove Knjige i gledaj kako "sutra" smirena srca gledas na svoje "jucer".

"A srca se doista, kada se Allah spomene, smiruju" (Ar-Rad, 28
)

10.04.2013.

Ahlak Velikana

10.04.2013.

Oslobodilac Svete zemlje - Salahudin - posljednji trenuci njegova zivota - emotivno

09.04.2013.

Za Tvrdjavu Ummeta

Za sve moje sestre koje su zahvaljujuci Allahu shvatile svoju dragocijenost i svoju odgovornost, te ih u djela pretocile

Molim Allaha da jednoga dana budem jedna od vas

Ne igracka zapada, nego odgajateljica covjecanstva

Ne lutka industrije, nego kraljica slobode

Ponosno jurisa na konjskim ledjima

A ne puze ponizeno pod majmunskim shapama

Sa ostrim pogledom blistavih sablji (Tewhida)

A ne pomucenim vidom zaprljanih izdajnika (Shirk)

U tvojim sekundama je tespih

U tvojim minutama su misli

A u tvom satu je djelo

Vrijeme je tvoja pratilja a ne oni bolesnih srca

Ti si dragocijenost abd ar Rahmana, koja nije na prodaju

A ne svakodnevna roba abd ash shejtana

Tvoje usne govore jezikom mirisnog Dzenneta

A ne zagushujucim rijecima smrdljivog Dzehennema

Tvoja adresa je izmedju el Fatihe i an-Nas, u ulici as Sunnah

Tvoj cilj je zadovoljstvo Allaha

Tvoja deviza je la illahe ill Allah

Na menhedzu Muhammedun rasul Allah
04.04.2013.

AMAL! BUSHRA! MI NISMO SLABI! MI IMAMO ALLAHA!

RAZMISLJANJA I DOVE ISKRENOG ALLAHOVOG ROBA!!!

Allahu moj, hvala Ti na svemu što si mi dao, jer samo Ti poznaješ moje krajnje domete, uputi me da ih prepoznam i ja.


Allahu moj, pomozi mi da ne odustanem, jer ako ne odustanem ne mogu posrnuti.


Nijedna ideologija ne može pružiti veći optimizam od istinske vjere dini islama.  Čak i u najtežim situacijama islam čovjeku pruža nadu i smisao za bolji život. U islamu nema razočarenja i besmislenosti, jer dini islam nam nudi riješenja za sve problema čovječanstva. Kaže uzvišeni u suri Kehf 54;
''U ovom Kur'anu Mi na razne načine objašnjavamo ljudima raznovrsne primjere, ali čovjek je više nego iko spreman da raspravlja''.

Dakle šta nam ostaje? Ostaje nam samo da upoznamo tu veličanstvenu vjeru koja nam nudi riješenja, u raznim situacijam cijelog našeg života. Tako ako upoznamo svoju vjeru tada neće biti mjesta u našm srcima i dušama, pesimizmu i beznađu.
Jedan od američkih predsjednika je rekao, pred samu smrt; ''Vi ste narod koji će doživjeti moć i slavu, ali samo pod jednim uvjetom, a to je nemojte sumnjati u to!''. Ovo je izrekao nakon drugog svjetskog rata 1945 g...i rijetki su bili koji su posumnjali u to.

Dali mi muslimani sumnjamo u ono što je objavljeno? Jer je nama obećana slava i ponos  i na kraju pobjeda. Kur'an i kerim počinje riječima; ''Elif lam mim, Ova Knjiga u koju nema sumnje upustvo je svima koji se Allaha boje''.


Allahu moj, ne dozvoli da  zaboravim da je i kretanje nada, jer to je znala i Hadžera, majka Ismaila alejhiselam.
 
Ustav muslimana je Kur'an, a njihov uzor je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Njihov uzor su čestiti ljudi ovog ummeta.  Optimizam znači pozitivnost. Optimizam znači «idi radi», optimizam znači «ima koristi» od tebe. Mi jednostavno, da bi uspjeli u životu, moramo zasaditi optimizam u naše duše. Uzvišeni je rekao: ''Allah neće promjeniti stanje jednog naroda dok taj narod sam sebe ne promjeni''. Realan optimizam nam daje nadu u Allaha, daje nam snagu u imanu, daje nam povod da se pokrenemo i radimo. Ništa u životu, od najmanje do najveće stvari ne možeš promjeniti ako nemaš optimizma.

Imajmo nadu da će nam se Allah smilovati i da ćemo živjeti životom čestitih i dostojanstvenih ljudi. Nada u Allahovu milost rađa svaki hajr u srcu čovjeka, koja iz tog srca prelazi na djelo i na kraju završava sa uspjehom. Nada da ova situacija koju ummet proživljava, iza nje dolazi svjetlo, dolazi sunce koje će nas ogrijati nakon dugog mraka i tame. Kaže uzvišeni; ''Zaista je poslije teškoće dolazi olakšica, zaista je poslije teškoće olakšica''.

Ni jedna religija se nije toliko brinula za optimizam i ulijevala ljudim nadu u život kao što je to islam. Riječ «Bušra» tj. radosna vijest u Kur'anu je dosta puta spomenuta. U islamskoj terminologiji, radosne vijesti i ulivanje nade imaju veliku zapreminu. Allah we teala i Negov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominju radosne vijesti upravo u najtežim trenutcima za pojedinca i zajednicu.

Primjer:
 
• Umire najdraža osoba Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, hazreti Hatidža, radijallahu anha, a Allah we teala obavještava Svoga Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: «Obraduj Hatidžu Džennetom».

• Nakon što je preselio Abdullah b. Haram, radijallahu anhu, dolazi njegov sin Džabir uplakan Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem mu reče: Raduj se Džabire, Allah we teala nije razovagarao sa bilo kim bez zastora, a sa tvojim babom je razgovarao bez zastora (perde).

Znate šta znači riječ optimizam? Optimizam znači: «Da se nadaš nečemu pozitivnom u budućnosti, a što je daleko da se desi.»

Da li je optimizam sekundarna ili možda individualna stvar svakog čovjeka ili spada pod neki islamski propis? Optimizam je farz.

Ovdje se govori o jednom Allahovom farzu, a ne o nečemu sporednom!!!

Odakle ovo??? Poslušajte šta kaže naš Gospodar riječima Jakuba, alejhi-s-selam: ''I ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost''. (Yusuf 87).

Ovo se ne govori da bi se zamazale oči sebi i drugima. Ne, ne, ovdje se zaista govori o Allahovom farzu. Allah we teala ima 100 milosti, jednu je postavio na zemlju, a 99 ostavio za Sudnji dan. Samo jednu, onda možeš zamisliti kolika je Njegova, subhanehu ve te'ala, milost?.

Rekao je u hadisi-l-qudsiju: «Moja milost nadvladava Moju srdžbu» (Buhari i Muslim) Allah we teala. je za Sebe rekao: «On je Sebi propisao da bude milostiv» (el-En'am 12) Pa s toga, ako i trun posumnjaš u Allahovu milost i izgubiš nadu u Njegovu milost, znaj da si se ogriješio o Allahovu naredbu i o Allahov farz. Moramo biti sigurni da će Allah uzdignuti islam i muslimane, u to nema sumnje. Vjerujemo kao što i svijet svojim okom vidimo.

Ovim se ne kaže  da je pesimista nevjernik! Ne. Pesimista je griješnik i posjeduje svojstvo nevjernika, a to je pesimizam. Allah we teala, uči vjernike da to nije njihovo svojstvo, da je njihovo svojstvo da donose radosne vijesti, da ne gube nadu u Allahovu milost, da budu optimisti... to su svojstva mumina.

DOVA

Da se ne žalostim toliko na zlo koji ljudi rade oko mene, i da me ne dotiču klevete i neistine, jer Ti sebi nisi tu privilegiju dao pa zašto ćeš je meni dati.

Nemoj da te vijesti i bolno praćenje svih dešavanja obmanu, zavedu da zaboraviš da je Allah Milostiv i da će on uzdići ovu vjeru, sviđalo se to nekome ili ne. Radi svoj posao, nastoj da pomogneš svoj ummet, budi pozitivan u svom okruženju... i sve to sa velikom dozom optimizma; Da,Allah we teala ce uzdignuti Islam!!!

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, usađivao optimizam u srca svojih ashaba. Malo kada, ili nikada, to nije radio osim u najtežim okolnostima kada mu'min treba da pokaže jačinu svoga imana i kada čovjek koji je daleko od Allaha padne u provaliju pesimizma.

1. Kada mu je došao Adij b. Hatem et-Ta'i, koji se ubraja među najplemenitije i najpoštenije arape. Sa nekoliko optimističkih poslaniških riječi, Adij će primiti islam. Kada je došao Adij da se susretne sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, Poslanik, mu reče: «Ja znam šta te sprečava da prihvatiš islam.» A šta to? – reče Adij. «Kažeš za nas da smo nejaki, poniženi, siromašni...» Adij je potvrio šutnjom. Zatim ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: «Znaš li gdje se nalazi Hira?» A Hira je bila prelijepa i moćna kraljevina koja je pripadala Perziji. Čuo sam za nju, ali je nisam posjetio. – odgovori Adij. «Tako mi Allaha, o Adij. Žena će sama putovati od Hire sve dok ne tavafi oko Kabe, neće u svom putovanju imati razloga da se boji nikoga osim Allaha. Tako mi Allaha, blago Kisre će mo zaplijeniti.» Kojeg Kisre? Kisre b. Hurmuza? – upitao je nasmijavši se Adij. «Da, Kisre b. Hurmuza, Kisre b. Hurmuza, Kisre b. Hurmuza. A novac će se dijeliti sve dok ne dođe vrijeme da ne bude nekoga ko će ga uzeti.» Rekao je Adij: Zatresao sam se od njegovih riječi.

Adij je primio islam zbog optimizma, nade u bolje sutra. Nakon što je Hira postala dio islamske države i nakon što se Kisrin imetak dijelio među muslimanima, Adij se uplakanih očiju prisjetio svoje priče sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem: Tako mi Allaha, vidio sam ženu koja je došla iz Hire samostalno da tavafi oko Kabe, učestvovao sam u zapljenjivanju i djeljenju Kisrinog imetka i duboko sam uvjeren da će doći i vrijeme kada će se imetak dijeliti, ali ga neće imati ko, iz potrebe, uzeti, jer nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako izvijestio.(Ahmed).

2.Kada su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i hazreti Ebu Bekr, radijallahu anhu krenuli za Medinu (hidžra), Suraka b. Malik ih je pratio, Ebu Bekr se okreće i dovikuje kolebljivim glasom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov Poslaniče, samo što nas nije sustigao. Ebu Bekr, radijallahu anhu, se boji za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Suraka samo još što ne pusti strijelu koju je uperio na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iz svog luka.

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se uopšte ne okreće, već se obraća svome Gospodaru sa velikim samopouzdanjem: «Gospodaru, poštedi me od njega kako i na koji način Ti Želiš, Ti si zaista Svemoćan!» Poslije ovih riječi Suraka pada sa svoga konja, ponovo se diže i kreće prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekru, radijallahu anhu, i u vrijeme kada tamam želi da ispusti iz svoje ruke strijelu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kaže: «Gospodaru, poštedi me od njega kako i na koji način Ti Želiš, Ti si zaista Svemoćan!» Kada je Suraka vidio da mu ne može ništa, povikao je: «O Muhammede, zaustavi se. Želim nešto da te zamolim. Vidim da ti ne mogu ništa, pa mi udjeli nešto iz riznice tvoje dobrote.» Neko od nas kada bi se stavio u Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, poziciju možda bi mu rekao: Dobro, kada stignem u Medinu, poslaću ti hediju....

Međutim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Suraki: «Obećavam ti Kisrin nakit!» Kisre sina Hurmuzovog?? «Da!» Da li bi mi napisao garanciju za to šrto kažeš?- reče Suraka. Povjerovao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ako u tom trenutku nije prihvatio islam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio Amiru b. Fuhejri da napiše Suraki ono što je želio.

Prolazi vrijeme, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je preselio, došao Ebu Bekr, zatim i on preselio, zatim dolazi Omer i za vrijeme njegovog hilafeta muslimani osvajaju Kisrinu carevinu i dolazi Kisrin nakin u džamiju Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem kod hazreti Omera, radijallahu anhu. Tada hazreti Omer ustaje, penje se na mimber i suznih očiju doziva:»Gdje je Suraka b. Malik? Gdje je Suraka b. Malik. Donesi mi garantno pismo koje si prije dvadeset godina dobio i uzmi ono što ti je naš Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao. Svi u džamiji su plakali i prisjećali se lijepih trenutaka, gledajući u lice Miljenika svijeta, sallallahu alejhi ve sellem.

DOVA

Allahu moj, pomozi mi da se nikad ne osjećam kao žrtva, jer je to korijen osjećaja nemoći, da se ne bojim promijeniti stvari,  jer kad se bojim, bojim se bola slobode, promjena, bojim se puta kojim se rijedje ide.


 Ne smiješ dozvoliti da te tvoja tuga zbog nevolja i belaja kroz koje prolazi islamski ummet zatvori u rešetke pesimizma i gubljenja nade. Digni glavu, pomozi svojoj braći, pomozi islam kako najbolje možeš, radi svoj posao kao da je ovisnost islama o tebi. Ne smijemo dozvoliti da nas pesimizam obori, da nam naše ambicije otrne, da nas paralizira od aktivnosti i rada za islam i dobrobit čovječanstva.

4. U bitci na Hendeku, koju je Allah we teala opisao: «Kad su vam došle i odozgo i odozdo , a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali, - tada su vjernici bili u iskušenje stvaljeni i ne mogu biti gore uznemireni» Tada, u takvoj situaciji, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa svojim ashabima kopa rov, hendek, kanal.

Kada ashabi naiđu na velik kamen, pozovu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da ga razbije. I ispriječi se jedna veća stijena, zovnuše Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on uz tekbir razbi jedan dio stijene i reče: «Allahu Ekber, dobio sam ključeve Šama. Zamahnu drugi put i razbi drugi dio stijene, te reče: Allahu ekber, tako mi Allaha osvojiće te Perziju. I kada je zamahnuo treći put sa bismillom i tekbirom, razbio je stjenu i rekao: Tako mi Allaha, osvojit će te Jemen.»

Čekaj, gdje su to bili oni? Da li su ležali na svilenoj postelji, uz hladno i ukusno voće..... Neeeee!!! U toj situaciji nisu mogli mirno ni nuždu obaviti, a Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, im govori kako će osvojiti Šam, rimsku tvorevinu, Perziju i Jemen. Optimizam u najtežim vremenima.

4. Kada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vraćao iz Taifa, gdje su ga vrijeđali verbalno, fizički napali i okrvavili, gdje je pretrpio najteže dane svoje misije i pri povratku iz tog grada, dolazi Džibril sa melekom brda, naziva Poslaniku selam i kaže: Allah je vidio šta ti se desilo sa tvojim narodom i naredi mi šta želiš? Ako želiš, ja ću ova dva brda srušiti na njih? Kao da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dočaravao:

Od njih nema koristi, nema nade.... Ali Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije tako razmišljao, nadu u Allahovu milost nikada nije gubio pa je rekao: «Ne! Moja želja je da Allah we teala od njih izvede generaciju koja će robovat Allahu i koja mu neće druga pripisivati» Ovo je optimizam u najtežem stanju.

DOVA

Da snovi nemaju rok trajanja.

Da se naučim uzdahnuti i pokušati ponovo. Dok dišem.

 
• Prvi korak optimizma je mašta o nečemu. Čovjek nekada samo mašta o nečemu što je za njega nedostižno. Međutim, ako čovjek mašta nešto i stavi sebi za cilj do kojeg mora stići, neminovan je uspjeh i on će svoju maštu i svoj san ostvariti. U ovo nema sumnje.

Sanjaš kako bi volio postati veliki inžinjer, ljekar, učenjak.... i kreni tim putem iskreno i marljivo, sigurno, 100%, stižeš do svog cilja. Ovo je isprobano i praktično dokazano. Salahuddin el-Ejjubi, za njega je san bio oslobađanje Qudsa/Jerusalema. Na kraju, sa optimizmom i marljivim radom, ostvario je svoj san.

• Maštajte o tome kako će te sutra ući i osloboditi Quds i mesdžidu-l-Aqsa. Opustite se i zamislite vas da ulazite u Quds kao osvajači i oslobađate Palestinu od onih zlotvora koji se nalaze trenutno u njoj.

Na koja vrata ćeš ući? Hmm, ući ću na vrata Hitta, tj. vrata na koja je ušao Musa, alejhi-s-selam, sa svojim sljedbenicima naredivši im da uđu skromno i ponizno. Reci: Ja želim ući na ta vrata kao ponizni i pokorni rob svome Gospodaru. Zamisli da te narod Palestine dočeka sa suzama radosnicama i zagrljajem. Sa tvoje desne strane je tvoj brat iz Sibira, a sa lijeve iz Južne Amerike ili Afrike ili Malezije.

Volite jedni druge kao da ste braća po krvi. Zamisli sebi mjesto na koje je stao hazreti Omer, radijallahu anhu, i zamolio Bilala da zauči ezan. Zamisli taj ezan koji će se čuti i u Džakarti, Sarajevu, Kazablanki, Brazilu i svugdje... ezan slobode i mira, ezan bezbjednosti...

Gledaš karavane i kolone kako se slivaju da klanjaju i da obiđu sveto mjesto sa kojeg je njihov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzdignut na Mi'radž. Da dođeš i poselamiš majku šehida i kažeš joj: Ja sam tvoje dijete, umjesto tvoga dijeteta koje je poginulo.

Maštaj o Iraku, Afganistanu,Siriji,i mnogih onih obezpravljenih čija će se djeca, umjesto ostataka oružja, pušaka, bombi... igrati sa laptopom, sa kompjuterskim programima,na slobodnim skolskim dvoristima,livadama onako kako sva djeca svijeta kojoj niko nikada ne govori da su <<zaostala i glupa>> Maštaj o Sudanu, gdje će majke sretno i u zadovoljstvu dočekivati novorođenče, bez da razmišlja da li će umrijeti od gladi ili nekako preživjeti.

Maštaj o Bosni, koja će imati stabilnu ekonomoju, poštene političare, obrazovane građane, medije koje će istinu prenositi, strance koji će dolaziti samo u turizam, a ne vladati njome... Probudimo se iz tog sna i objektivno pogledajmo: Je li ovaj san moguće da se pretvori iz sna u stvarnost? Nije samo da je moguće, nego će se i desiti, a hoćemo li mi biti ti koji će svoj san vidjeti u stvarnosti, molim Allaha da nas počasti barem jednim dijelom!

• Budimo uvjereni da će se desiti ono što maštamo i sanjamo,ali nemojte dozvoliti da budete propalice u školama, da budete face i frajeri u kafanama, diskotekama i ostalim mjestima koje nisu za nas, a džamije vas ne vide osim bajramom, da školu pohađate zato što vas roditelji tjeraju....

Sada o nekoliko stvari koje nas obavještavaju o neminovnom trijumfu islama:

1.Kada pogledamo povijest, vidjet ćemo da je nemoguće da vlast i vođstvo civilizacije ne može biti u rukama jednog naroda, već da se ono premješta. Allah we teala kaže: «A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima» Nemoguće je nepromjenljivost stanja.

2.Ovaj ummet nikada ne može izumrijeti. Ovo je naša akida, naša čvrsta vjera. Može znatno oslabiti, da ga niko ništa ne pita..., ali umrijeti i nestati nikada! Zašto?

Ovaj ummet nosi posljednju Allahovu riječ čovječanstvu i ne može izumrijeti. Allah we teala kaže: «Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!»

Tako isto, Allah we teala će sačuvati narod koji Njegovu knjigu uzdiže i Njegovu riječ širi. Kada bude pomračenje sunca, ptice pribjegnu u svoje gnijezdo, ali ne spavaju. one čekaju kada će se sunce ponovo pojaviti da ožive. Uvijek, kod pomračenja sunca, ima svjetla da je dovoljno čovjeku da vidi bez svijetla.

Mi sada živimo u pomračenju sunca i moramo raditi da bi Allah we teala. otklonio od nas pomračenje i da nas ogrije sunce ljepote, mira i slobode. A to svijetlo u pomračenju su naša omladina koja se vraća vjeri, naši očevi i majke koji shvaćaju da bez islama nema mira ni njima ni njihovoj djeci...


3.
Kur'an nam šalje radosne vijesti i kaže: «Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci.» Još više: «Allah je zapisao: "Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti!"» Isto tako: «Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati.» itd.

Kaže Allahov Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem: «Zasigurno će ova vjera stići dokle je stigao dan i noć. Allah neće ostaviti ni jednu kuću, bilo to u gradu ili selu, a da islamu u nju neće ući, bilo to s ponosom ili poniženjem, sa ponosom kojim će Allah uzdignuti islam, i sa poniženjem kojim će poniziti kufr»(Ahmed).

Kazao je, alejhi-s-selam također: «Allah mi je prikazao cijelu zemlju, od istoka do zapada, pa sam vidio da će moj ummet zavladati svim o¬nim što sam vidio» (Muslim). Mnogi misle da je neophodno da muslimani ratovima dobiju ovu spomenutu zemlju. Ne. Bliže značenje je da će ti ljudi ući u islam i postati dio Muhammedovog, sallallahu alejhi we sellem, ummeta.

4.Još ubjedljivije da moramo biti optimisti je i činjenica da ova vjera kada god misliš da joj je propast došla, ustane i otpočne sa snažnim širenjem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u Mekki, ali dolazi hidžra kao pobjeda vjere.

Poslije smrti Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ljudi se odmeću od vjere, a nakon toga dolazi oslobađanje Rimskog i Perzijskog carstva. Krstaši preuzimaju Quds 90 godina, a zatim dolazi Salahuddin. Tatari ulaze i sravnavaju Bagdad sa zemljom, Allah šalje Kutuza koji im staje u kraj. Nakon što su muslimani u potpunosti protjerani iz Andaluzije, nije prošlo malo vremena Mehmed Fatih oslobađa Kostantinopolj (Istanbul).

5. Predznak uspjeha je žena muslimanka. Žena čini pola društva a pola drugog odgaja. Ako je žena pobožna ne boj se.

6.
Sve svjetske strukture padaju. Svi načini života koji su ljudi izmislili ne uspjevaju. Sve pada u vodu sem islama. Komunizam,socijalizam,sekularizam....Kao da Allah kaže: Eto, jeste li sve probali? Ne preostaje vam ništa drugo mimo islama!

  7.I na kraju, znajte da se uspjeh uvijek javlja u vrijeme kada je tmina najveća. Zora se rađa kada je noć najtamnija.

Optimizam ummete, širimo radosne vijesti, radimo veseli nadajući se Allahovom zadovoljstvu i skorom nominacijom islama nad ostalim paganskim i zalimskim strukturama vlasti i života. Ne gubimo nadu u Allahovu milost! Nikada!

Izvor: nadauboljesutra.blogger.baStariji postovi


* * *ALLAHOVA IMENA* * *

* * *ISLAMSKI LINKOVI, BISERI, POUKE, MUDROSTI, OPOMENE* * *


************************************

Kur'an-Tefsir-Tedzwid

Put Vjernika
Stazom Islama
Es Sunne
Tewhid

Supporters of Dinul-Haq
Iskandrani
Al Ghurabaa

Kavkaz Center
The Unjust Media

************************************

"Perfekcija tewhida je pronađena kada u srcu ne ostane ništa osim Allah, i rob je ostavljen da voli one koje On voli i ono šta On voli, i da mrzi one koje On mrzi i ono što On mrzi, i da pokazuje prijateljstvo onima prema kojima je On prijatelj, i da pokazuje neprijateljstvo onima prema kojima je On pokazao neprijateljstvo, i da naređuje ono što On naređuje i da zabranjuje ono što On zabranjuje." *citat od Ibn Tejmijje, bilježi ibn al-Qajjim, el-Madaridž [3/485]*

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Naše srce otkuca 67 puta u minuti. Svaki put kada pozeli da otkuca svoj sljedeci otkucaj, ono stane i pita Allaha, subhanehu we te'ala,"Da li mi je dozvoljeno da otkucam?", Pa ako Allah kaže "Da", ono otkuca svoj otkucaj, ali, ako Allah kaže "Ne", ... onda je životu kraj!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * *

U čovjeku živi razum meleka, požuda životinje i strast šejtana, i on će pripasti onoj vrsti čija osobina u njemu prevlada. Ako čovjek savlada požudu i strast, uzdignut će se na stepen meleka. Međutim, ako ga prevladaju strast i požuda, spustit će se ispod nivoa psa! *Ibn Kajjim el-Dževzijje*

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Židovski protokol kaže "Kada vam muslimanka pruži ruku, vi njoj pružite obje, jer je to plijen. Nećete doći do Kudsa da srušite Mesdžidul – Aksa, i da napravite Hejkel – dok ne skinete hidžab sa žene muslimanke. I nećete stići do Kjabe, dok ne odvojite Qur’an od muslimanskih srca. Kada skinete hidžab sa muslimanke i njime pokrijete Qur’an, postići ćete svoj cilj."

*************************************

El-Kurtubi kaže: Ebu Musa el-Eš'ari je došao kod Omera, radijallahu anhu, sa obračunom, pa ga je predao Omeru, a njega to začudi. Potom Omeru dođe dopis pa reče Ebu Musau: „Gdje ti je pisar da ovaj dopis pročita ljudima“? „Ne ulazi on u mesdžid”, reče ovaj. “A zašto”, upita Omer. “Je li nevjernik”? “Kršćanin je”, reče Ebu Musa. Omer ga dohvati i reče: “Ne približavaj ih kada ih je Allah, dželle šanuhu, udaljio, ne ukazuj im počast kada ih je Allah, dželle šanuhu, ponizio i ne povjeravaj im kada ih Allah, dželle šanuhu, smatra vjerolomnim”.


P O Z I V Z A P O M O Ć
(POMOĆ MALOJ VAHIDI)

Babo Said je rudar, mama Jasmina je domaćica...a mala Vahida je hasta...velika hasta...boluje od cistične fibroze, hronične i progresivne bolesti. Said i Jasmina često dođu u situaciju, da zbog nedostatka sredstava za kupovinu lijekova neophodnih za svakodnevnu terapiju, bespomoćno posmatraju nepomično tjelešce svoje Vahide.Vahida koristi Pulmozyne ampule i Pulmozyne inhaler koji imaju razlicitu cijenu u Evropskim zemljama. PULMOZYNE 30 ampula od 2,5 ml kosta 683,11 Eura. Inhaler Pulmozyne kosta 150 Eura. Ovo predstavlja jednomjesecnu terapiju male Vahide.
Svi koji zele mogu i na ovaj nacin pomoci tako sto ce direktno uplatiti sredstva na racun porodice Turcinovic:

TURCINOVIC VAHIDA

HADZIJEMAZICA PUT 83 ZENICA

BROJ KONTA JE:19-55-08907-1

RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

SWIFT : RZBABA2S

IBAN: BA391611955008907108

Za vise info. mozete se obratiti i na kucni broj telefona porodice Turcinović: 00387 32 420 225

(OLAKSAJMO NASEM MALOM HAJRUDINU KAMENJASU)

Nas mali borac Hajrudin Kamenjas sin naseg brata Mustafe (R.V.I. ) i sestre Alme je djecak koji je sa 2 godine obolio od leukemije.Doktori u Sarajevu su tada uspjeli da stabiliziraju bolest i Hajrudin se dobro osjecao sve do prije mjesec dana..
Nazalost bolest se povratila nakon 3 god ,u avgustu ove godine i strahovito brzo pocela da razara celije u ovom malom sicusnom organizmu..koji sada ima 5,5 godina..

Hematolozi na nasoj klinici na celu sa prf.Edinom Hasanbegovicem su pokusali da obuzdaju razaranje i zaustave sirenje zlocudnih celija ali :(((
Sve klinike koje su obavjestene o nasem Hajrudinu nisu htjele da ga prIhvate na lijecenje,jer nije imao donatora za transplataciju kostane srzi...

Medzutim ,u medzuvremenu ,Allah dz.s. je podario ,subhanAllah,da njegova starija sestra Merima moze biti donator i da celije odgovaraju 100%...nakon ovih vjesti klinika u Tiberlengu-Studgard ,prihvata da Hajrudinu urade transplataciju kostane srzi i da mu pruze tretman u podpunosti...

Sto se tice termina oko odlaska Hajrudina na kliniku u Tinbergen,javili su nasem Mustafi da djete ako moze da dodze odmah..
Medzutim,potrebne su jos vize,avio karte,dogovor izmedzu Fonda i klinike,papirologija i ostalo tako da krajem ove sedmice se nadaju s hajrom na put za Njemacku..

Nas mali Hajrudin je ostavio poruku svima nama u amanet,koju je rekao babi:"BABO RECI DOKTORIMA DA MI URADE PUNKCIJU (kontrolni nalaz kostane srzi) I DA IDEMO U NJEMACKU,MENI OVDE LIJEKA NEMA"


Svi oni koji zele pomoci ovu porodicu ziro-racuni su sledeci:

PODATCI ZA UPLATU IZ INOSTRANSTVA:

Ime banke: UNIKREDIT BANKA SARAJEVO
IBAN KOD : BA39 3385 8028 3204 6896
racan-KONTO je:40036043100

SWIFT kod Uniredit Banke SARAJEVO: UNCRBA22
Ime i prezime: MUSTAFA KAMENJAS
PODATCI ZA UPLATU IZ BOSNE:

Ime banke: UNI KREDIT BANKA SARAJEVO
Transracun baneke : 3380000000000072
Broj računa: 40036043100
Naznaka: UPLATA NA IME MUSTAFA KAMENJAS***************************************
( POMOZIMO AMELI )

Pozivamo sve dobronamjerne ljude da novčano pomognu djevojčicu Amelu Bećirspahić, rođ.15.05.2001 god. oboljelu od DIABETESA MELLITUS TIP 1., iz Ilovače kod Goražda.
Ameli je konstatovan –novootkriveni- Diabetes mellitus TIP 1.

Opširnije na www.pomozimo.blogger.ba ili na
www.essunne.com


STAVOVI I TEKSTOVI FAVORITA NISU NUŽNO MOGA STAVA (MOJ STAV, JE STAV KUR'ANA I SUNNETA)

BROJAČ MUSAFIRA
364461