GAZIJE TEWHIDA - PONOS UMMETA

La ilahe illAllah, Muhammedun resulullah

01.07.2013.

Ispravno vjerovanje obaveza svakog muslimana, autori i knjige ehlu sunneta wel džemata

  photo beautiful-image-680-2_zps18a945da.jpg


Sva hvala Allahu, neka je blagoslov i mir na Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i sve drugove.

Zaista, vjerovanje sljedbenika suneta i džemata je jedina ispravna vjera i obaveza je svih muslimana da u nju vjeruju, zato što je to vjerovanje Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, njegovih plemenitih drugova, Allah je sa njima zadovoljan. Ko bude vjerovao u suprotno izlozio je sebe žestokoj kazni, preziru i srdžbi Allahovoj.

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, o skupinama koje će se pojaviti u njegovom umetu, njihov broj će biti sedamdeset tri skupine: "Sve će u vatru osim jedne, a to je džemat." Hadis prenosi Imam Ahmed i Ebu Davud od Muavije, i prenosi ga Ibni Madže i Ibni ebi Asim od Enesa.

Allahov Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem je opisao skupinu koja će se spasiti vatre riječima: "To su oni koji su na ovome na čemu sam ja i moji drugovi." Hadis prenosi El Adžurri u "Eš-šeri'ah" od Abdullaha ibni Amra i Taberani u "Es-sagiru" i "El Evsatu" od Enesa ibni Malika.

Ovo je pravilo po kojem se vladaju sljedbenici suneta i džemata: Čvrsto pridržavanje suneta Allahovog Poslanika salallahu alejhi ve sellem, i njegovih ispravnih halifa. Za njega se drže čvrsto kutnjacima i zato su spašena skupina. Spašeni od vatre na Sudnjem danu i spašeni novotarija na ovom svijetu.

Oni su i potpomognuta skupina zbog riječi Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem: "Neprestano će skupina iz mog umeta biti dominantna sve dok im ne dođe Allahova odredba a oni su i dalje dominantni." Hadis prenose autori dva "Sahiha" od Mugire ibni Šu'be.

"Dominantna" ovdje znači potpomognuta od Allaha. Rekao je Uzvišeni: "Pa smo mi one koji su povjerovali protiv njihovih neprijatelja osnažili, pa su postali pobjednici." (Essaff, 14)

I rekao je Uzvišeni: "Zaista će naša vojska pobjediti." (Essafat, 137)

Pobjediće  sabljom i snagom i  dokazima i činjenicama.

Oni su jedina skupina i zbog toga se zovu  džemat (skupina). Rekao je  Uzvišeni: "A šta je poslije istine osim zabluda." (Junus, 32.)

Oni nemaju drugog imena osim Islama i Suneta ili imena koje ukazuje na ove dvije riječi, kao što kaže Imam Malik: "Ehli sunet nemaju drugog nadimka po kome se poznaju, a ne kao džehmije ili kaderije ili rafidije.“

Imam Malik, Allah mu se smilovao, je upitan o ehli sunetu pa je rekao: "Nemaju drugog imena osim suneta." Znači ehli sunet nemaju drugog imena koje im se pripisuje osim njega.

U mnogobrojnim dijelima skupine najvećih učenjaka su pojašnjavali vjerovanje sljedbenika suneta potvrđujući i pojašnjavajući njegove dokaze i komentarišući ga. Kako su  napisana zasebna djela tako je vjerovanje spominjano u sklopu nekih drugih djela. Neka djela su nazvana "Essuneh" odnosno vjerovanje sljedbenika i njihov broj prelazi 250 dijela.

Od tih dijela su: "Essuneh" Ibni ebi Šejbeh,  "Essuneh" Ahmed ibni Hambel,  "Essuneh" Ibni ebi Asim,  "Essuneh" Abdullah ibni Ahmed,  "Essuneh" El Hallal,  "Essuneh" Ahmed ibni el Furat ebu Mes'ud Errazi,  "Essuneh" Esed ibni Musa, "Essuneh" Ibni El Kasim učenik Malikov,  "Essuneh" Muhamed ibni Selam ElBikendi, "Essifat ve redu ala el džehmijeh" Nu'ajm ibni Hamad.

"Essuneh" El Esrem, "Essuneh" Harb bin Isma'il El Keremani, "Essuneh" Ibni ebi Hatim, "Essuneh" Ibni ebi Dunja, "Essuneh" i "Ettebsiru fi me'alimiddini" Ibni Džerir Ettaberi, "Essuneh" Ettaberani, "Essuneh" Ebu Eššejh el Asbahani, "Essuneh" Ebu el Kasim Ellalekai, "Essuneh" Muhamed bin Nasr el Mervezi.

"Akidetu selefi ashabil hadisi" Essabuni, "El Ibaneh" Ibni El Bettah, "Ettevhid" Ibni Huzejmeh, "Ettevhid" Ibni Mendeh, "El Iman"  Ibni ebi Šejbeh, "El Iman" Ebu 'Ubejd el Kasim bin Selam, "Šerh mezahibi ehli suneeh" Ibni Šahin, "Essuneh" čiji je potpuni naziv "El hudžetu fi bejani el mehadžeti ve šerhu akideti ehli essunneh" Ebu el Kasim Ettejmi el Asbehani.

"Usulu essuneh" Ebu Abdullah ibni ebi Zemenin, "Eššeri'ah" El Adžiri, "I'tiqadu ehli essuneh" Ebu Bekr El Ismaili, "Essuneh" El Berbehari, "El Iman" Ibni Mendeh, "El Iman" El Adeni, "El Aršu"  Ibni ebi Šejbeh, "El Qaderu" Ibni Vehb, "El Qaderu" Ebu Davud, "Erru'jeh" i "Essifat" i "Ennuzul" Ed Darekutni, "Risaletu sidžije ila ehli zebid" Ebu Nasr Es Sidžijj, "Dževabu ehli Dimešk fi essifat" El Hatib el Bagdadi, "Essuneh" Ebu Ahmed el Asbahani poznat kao El 'Assal,  "Essuneh" Ja'kub El Fesevi,  "Essuneh" El Kasab, "Usulu essuneh" Ebu Bekr Abdullah bin Ez Zubejr el Humejdi,  "Essuneh"  Hanbel bin Ishak, "El Usul Ebu Amr Ettalemenki i puno puno drugih.

Isto tako knjige onih koji su došli poslije ovih od učenjaka ehli suneta kao knjige Ibni Abdulberra, Abdulganijja el Maqdisija, Ibni Qudame el Maqdisija, Ibni Tejmije, Ibni el Qajjima, Ezzehebija, Ibni Kesira, Muhameda  ibni Abulvehhaba, i drugih. U njima je pojašnjenje ispravnog vjerovanja, njegovo dokazivanje i razotkrivanje sumnji sljedbenika prohtjeva.

Mi ćemo spomenuti sažeto nešto od vjerovanja ovih blistavih prethodnika. Pomoć tražim samo od Allaha na Njega se oslanjam i Njemu se vraćam.

Autor:  Šejh Abdus-Selam Abdul Kerim

"Ispravno vjerovanje obaveza svakog muslimana"

Sa arapskog preveo: Ebu Abdullah


Free Calendar


* * *ALLAHOVA IMENA* * *

* * *ISLAMSKI LINKOVI, BISERI, POUKE, MUDROSTI, OPOMENE* * *


************************************

Kur'an-Tefsir-Tedzwid

Put Vjernika
Stazom Islama
Es Sunne
Tewhid

Supporters of Dinul-Haq
Iskandrani
Al Ghurabaa

Kavkaz Center
The Unjust Media

************************************

"Perfekcija tewhida je pronađena kada u srcu ne ostane ništa osim Allah, i rob je ostavljen da voli one koje On voli i ono šta On voli, i da mrzi one koje On mrzi i ono što On mrzi, i da pokazuje prijateljstvo onima prema kojima je On prijatelj, i da pokazuje neprijateljstvo onima prema kojima je On pokazao neprijateljstvo, i da naređuje ono što On naređuje i da zabranjuje ono što On zabranjuje." *citat od Ibn Tejmijje, bilježi ibn al-Qajjim, el-Madaridž [3/485]*

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Naše srce otkuca 67 puta u minuti. Svaki put kada pozeli da otkuca svoj sljedeci otkucaj, ono stane i pita Allaha, subhanehu we te'ala,"Da li mi je dozvoljeno da otkucam?", Pa ako Allah kaže "Da", ono otkuca svoj otkucaj, ali, ako Allah kaže "Ne", ... onda je životu kraj!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * *

U čovjeku živi razum meleka, požuda životinje i strast šejtana, i on će pripasti onoj vrsti čija osobina u njemu prevlada. Ako čovjek savlada požudu i strast, uzdignut će se na stepen meleka. Međutim, ako ga prevladaju strast i požuda, spustit će se ispod nivoa psa! *Ibn Kajjim el-Dževzijje*

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Židovski protokol kaže "Kada vam muslimanka pruži ruku, vi njoj pružite obje, jer je to plijen. Nećete doći do Kudsa da srušite Mesdžidul – Aksa, i da napravite Hejkel – dok ne skinete hidžab sa žene muslimanke. I nećete stići do Kjabe, dok ne odvojite Qur’an od muslimanskih srca. Kada skinete hidžab sa muslimanke i njime pokrijete Qur’an, postići ćete svoj cilj."

*************************************

El-Kurtubi kaže: Ebu Musa el-Eš'ari je došao kod Omera, radijallahu anhu, sa obračunom, pa ga je predao Omeru, a njega to začudi. Potom Omeru dođe dopis pa reče Ebu Musau: „Gdje ti je pisar da ovaj dopis pročita ljudima“? „Ne ulazi on u mesdžid”, reče ovaj. “A zašto”, upita Omer. “Je li nevjernik”? “Kršćanin je”, reče Ebu Musa. Omer ga dohvati i reče: “Ne približavaj ih kada ih je Allah, dželle šanuhu, udaljio, ne ukazuj im počast kada ih je Allah, dželle šanuhu, ponizio i ne povjeravaj im kada ih Allah, dželle šanuhu, smatra vjerolomnim”.


P O Z I V Z A P O M O Ć
(POMOĆ MALOJ VAHIDI)

Babo Said je rudar, mama Jasmina je domaćica...a mala Vahida je hasta...velika hasta...boluje od cistične fibroze, hronične i progresivne bolesti. Said i Jasmina često dođu u situaciju, da zbog nedostatka sredstava za kupovinu lijekova neophodnih za svakodnevnu terapiju, bespomoćno posmatraju nepomično tjelešce svoje Vahide.Vahida koristi Pulmozyne ampule i Pulmozyne inhaler koji imaju razlicitu cijenu u Evropskim zemljama. PULMOZYNE 30 ampula od 2,5 ml kosta 683,11 Eura. Inhaler Pulmozyne kosta 150 Eura. Ovo predstavlja jednomjesecnu terapiju male Vahide.
Svi koji zele mogu i na ovaj nacin pomoci tako sto ce direktno uplatiti sredstva na racun porodice Turcinovic:

TURCINOVIC VAHIDA

HADZIJEMAZICA PUT 83 ZENICA

BROJ KONTA JE:19-55-08907-1

RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

SWIFT : RZBABA2S

IBAN: BA391611955008907108

Za vise info. mozete se obratiti i na kucni broj telefona porodice Turcinović: 00387 32 420 225

(OLAKSAJMO NASEM MALOM HAJRUDINU KAMENJASU)

Nas mali borac Hajrudin Kamenjas sin naseg brata Mustafe (R.V.I. ) i sestre Alme je djecak koji je sa 2 godine obolio od leukemije.Doktori u Sarajevu su tada uspjeli da stabiliziraju bolest i Hajrudin se dobro osjecao sve do prije mjesec dana..
Nazalost bolest se povratila nakon 3 god ,u avgustu ove godine i strahovito brzo pocela da razara celije u ovom malom sicusnom organizmu..koji sada ima 5,5 godina..

Hematolozi na nasoj klinici na celu sa prf.Edinom Hasanbegovicem su pokusali da obuzdaju razaranje i zaustave sirenje zlocudnih celija ali :(((
Sve klinike koje su obavjestene o nasem Hajrudinu nisu htjele da ga prIhvate na lijecenje,jer nije imao donatora za transplataciju kostane srzi...

Medzutim ,u medzuvremenu ,Allah dz.s. je podario ,subhanAllah,da njegova starija sestra Merima moze biti donator i da celije odgovaraju 100%...nakon ovih vjesti klinika u Tiberlengu-Studgard ,prihvata da Hajrudinu urade transplataciju kostane srzi i da mu pruze tretman u podpunosti...

Sto se tice termina oko odlaska Hajrudina na kliniku u Tinbergen,javili su nasem Mustafi da djete ako moze da dodze odmah..
Medzutim,potrebne su jos vize,avio karte,dogovor izmedzu Fonda i klinike,papirologija i ostalo tako da krajem ove sedmice se nadaju s hajrom na put za Njemacku..

Nas mali Hajrudin je ostavio poruku svima nama u amanet,koju je rekao babi:"BABO RECI DOKTORIMA DA MI URADE PUNKCIJU (kontrolni nalaz kostane srzi) I DA IDEMO U NJEMACKU,MENI OVDE LIJEKA NEMA"


Svi oni koji zele pomoci ovu porodicu ziro-racuni su sledeci:

PODATCI ZA UPLATU IZ INOSTRANSTVA:

Ime banke: UNIKREDIT BANKA SARAJEVO
IBAN KOD : BA39 3385 8028 3204 6896
racan-KONTO je:40036043100

SWIFT kod Uniredit Banke SARAJEVO: UNCRBA22
Ime i prezime: MUSTAFA KAMENJAS
PODATCI ZA UPLATU IZ BOSNE:

Ime banke: UNI KREDIT BANKA SARAJEVO
Transracun baneke : 3380000000000072
Broj računa: 40036043100
Naznaka: UPLATA NA IME MUSTAFA KAMENJAS***************************************
( POMOZIMO AMELI )

Pozivamo sve dobronamjerne ljude da novčano pomognu djevojčicu Amelu Bećirspahić, rođ.15.05.2001 god. oboljelu od DIABETESA MELLITUS TIP 1., iz Ilovače kod Goražda.
Ameli je konstatovan –novootkriveni- Diabetes mellitus TIP 1.

Opširnije na www.pomozimo.blogger.ba ili na
www.essunne.com


STAVOVI I TEKSTOVI FAVORITA NISU NUŽNO MOGA STAVA (MOJ STAV, JE STAV KUR'ANA I SUNNETA)

BROJAČ MUSAFIRA
318483